ကိုးကားပါ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
လိပ်စာ

Yanhexi ပထမလမ်းအမှတ် ၃၊ Jinmei ကျေးရွာ၊ Changping Town, Dongguan, China

ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ

    ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားဆက်သွယ်ပါမည်    linkedin
    ထိပ်ဆုံး